Convenant Sterk door Werk 2021 - 2024

naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Het convenant Sterk door Werk, naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 2021-2024 is een samenwerkingsverband tussen De Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Mensen met Mogelijkheden, werkgeversvereniging AWVN en Zorgverzekeraars Nederland. Het is het vervolg op het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018-2021, destijds gesloten door de negen eerstgenoemde organisaties. In 2019 is de AWVN toegetreden en in 2021 ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Aan dit convenant ging nog een eerdere samenwerking ter bevordering van (re-)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid tussen De Nederlandse ggz en UWV vooraf.

ONZE MISSIE EN DOEL

Onze missie is een mentaal veerkrachtige inclusieve samenleving waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid naar vermogen meedoen. Toeleiding en behoud van werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is daarom van essentieel belang.

Het doel is een effectieve (re-)integratie voor mensen met een psychische kwetsbaarheid of behoud van werk zodat uitval op de arbeidsmarkt en ook verdere maatschappelijke uitval (schulden, armoede) wordt voorkomen. Inzet is dat zij betaald werk verrichten en kunnen blijven verrichten. Tevens is het de bedoeling om goede voorlichting en ondersteuning aan werkgevers te bieden om zo de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten.

Het hebben van werk is belangrijk en draagt bij aan een betere mentale gezondheid en aan maatschappelijk functioneren in brede sociaal-maatschappelijke zin. Werk kan voor herstel bij psychische aandoeningen zorgen.

Aangesloten partijen willen in dit samenwerkingsverband de volgende doelen bereiken:

  • Het voorkomen van vroegtijdige uitval van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit het arbeidsproces
  • Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep door goede voorlichting en ondersteuning van werkgevers
  • Het vergroten van toeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk.

Zes speerpunten zijn binnen het convenant vastgesteld:

  1. Toeleiding naar werk bevorderen Het vergroten van de instroom van mensen met een psychische kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt.
  1. Preventie: werkgevers en werknemers stimuleren te werken aan (mentale) gezondheid van medewerkers met psychische klachten, gericht op het voorkomen van uitval uit betaald werk.
  1. Kennisdeling, onderzoek, methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Aandacht voor succesvolle methodieken, goede (samenwerkings-)voorbeelden en relevante ontwikkelingen, met waar nodig ook aandacht voor het doorontwikkelen van kennis en methodieken. Daarnaast ook het delen van de kennis op de platforms van de convenantpartijen.
  1. Een bijdrage leveren aan normalisering en destigmatisering van psychische kwetsbaarheid in relatie tot werk. We richten ons hierbij tot organisaties, gemeenten, werknemers en professionals.
  1. Bevorderen en steunen van regionale samenwerking. De totstandkoming en borging van samenwerkingsverbanden in de 35 arbeidsmarktregio’s realiseren, ter bevordering van meer werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.
  1. Meer kennis en impact genereren bij de politiek, door het continu agenderen van het belang van werk voor psychisch kwetsbare werkzoekenden en het tegengaan van uitval door psychische klachten, zodat er vanuit de politiek en bestuurders aandacht blijft voor toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

CONVENANT ‘Sterk door Werk’ 2021 - 2024

naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Projecten

Hoofdzaak } Werk

De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. Sterk door Werk stelt zich ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ingezet waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen. Kijk voor meer informatie op  Hoofdzaak } Werk