Het convenant 'Samen werken aan wat Werkt!'

Het convenant ‘Samen werken aan wat werkt!’ 2018 – 2021 is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ggz, UWV, Cedris, Divosa, Mensen met Mogelijkheden, MIND, Valente, Stichting Samen Sterk zonder Stigma, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en werkgeversvereniging AWVN.

Aangesloten partijen willen in dit samenwerkingsverband de volgende doelen bereiken:

  • Het voorkomen van vroegtijdige uitval van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit het arbeidsproces
  • Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep door goede voorlichting en ondersteuning van werkgevers
  • Het vergroten van toeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid naar duurzaam werk.

Zes speerpunten zijn binnen het convenant vastgesteld:

  1. Toeleiding en behoud van werk bevorderen
  2. Kennisdeling, onderzoek- en methodiekontwikkeling
  3. Destigmatisering
  4. Werkgevers betrekken en ondersteunen
  5. Bevorderen en ondersteunen van regionale samenwerking
  6. Deskundigheidsbevordering

Een belangrijk onderdeel van het convenant is een betere samenwerking creëren tussen de partijen die betrokken zijn bij de zorg, ondersteuning en (re-)integratie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een voorwaarde hierbij is dat de betrokken partijen, zoals ggz-aanbieders, gemeenten en ervaringsdeskundigen, goed op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en deze beter op elkaar laten aansluiten. Dit helpt ook in de gezamenlijke ondersteuning naar werkgevers en geeft duidelijkheid en meer continuïteit aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een integrale aanpak op de verschillende leefgebieden van mensen is noodzakelijk voor succesvol (re-)integreren of het kunnen behouden van werk. Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit zorg, werk & inkomen én de werkgevers is daarom van groot belang.