Convenant
projecten

&

PROJECTEN VAN HET CONVENANT STERK DOOR WERK

Aanleiding

Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak problemen op verschillende leefgebieden, zoals werk, wonen, sociale relaties en financiën. Om uitval te voorkomen, succesvol te re-integreren of werk te behouden, is dan een integrale aanpak op verschillende leefgebieden noodzakelijk. Een goede samenwerking tussen ondersteunende partijen uit zorg en werk & inkomen enerzijds en werkgevers anderzijds is daarom van groot belang. Op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde en het tijdig signaleren van mogelijke problemen in andere levensdomeinen dragen bij aan een goed ondersteuningsaanbod en betere re-integratie. 

Historie

Eind 2017 is, met inzet van een financiële impuls van het ministerie van SZW, in 31 arbeidsmarktregio’s gestart met het vormgeven van de samenwerking tussen GGZ, gemeenten en UWV bij het aan het werk helpen van mensen met psychische kwetsbaarheid. Zie ook https://www.samenvoordeklant.nl/ggz-en-wi

Uit een recent rapport van Zinziz blijkt dat in alle regio’s resultaten zijn geboekt, vooral bij het vormgeven van de samenwerking.

Vanaf 1 mei 2019 konden gemeenten en UWV daarnaast mensen met mildere psychische aandoeningen makkelijker aan het werk helpen door een subsidieregeling voor 200 IPS trajecten (individuele plaatsing en steun). IPS is een gestandaardiseerde, bewezen effectieve methode om mensen met ernstige psychische aandoeningen naar werk te begeleiden.

Landelijke opschaling

De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. De convenantpartijen van “Samenwerken aan wat werkt en Zorgverzekeraars Nederland, stellen zich samen ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid ingezet waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn ontwikkeld op basis van een integrale samenwerking tussen alle partijen.

Opzet landelijke opschaling

Om deze doelstelling te bereiken wordt een ondersteuningsprogramma ingericht met de landelijke key stakeholders UWV, VNG, Divosa, AWVN, de Nederlandse ggz en Zorgverzekeraars Nederland. Ook SZW en VWS hebben zich verbonden aan de doelstelling en werken actief mee aan de uitvoering van het plan, o.a. door subsidiering van de proceskosten in 2021.

In een aantal regio’s zijn er al positieve plaatsingsresultaten. De samenwerking in de arbeidsmarktregio’s is echter verschillend van niveau. In de aanpak worden daarom drie soorten regio’s onderscheiden die elk passende ondersteuning worden aangeboden. Elk jaar ligt het accent van de ondersteuning bij andere regio’s waarbij het stadium van samenwerking leidend is. Dit biedt de mogelijkheid te leren van de ervaring in de eerste tranche en die toe te passen in de volgende tranche en de benodigde begeleidingscapaciteit goed te doseren. Bovendien sluit dit aan op de verschillende stadia van samenwerking die in de diverse regio’s zijn opgebouwd. 

Presentatie - informatiebijeenkomst 18 mei 2021