Thema Aan het werk

Begeleiding naar werk helpt mensen met een psychische kwetsbaarheid

Werk werkt als medicijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Zowel onderzoeken als ervaringen uit de praktijk laten er geen misverstand over bestaan: voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan werk een goed medicijn zijn. Een passende baan geeft zin aan het dagelijks bestaan, is een reden om uit bed te komen en zorgt voor sociale contacten. En dat heeft zelfs zo’n positieve invloed op de mentale gezondheid dat de zorgvraag van ggz-cliënten bijna halveert bij het hebben van duurzaam werk. Toch blijkt uit de cijfers van ggz dat veel cliënten geen baan hebben. Bijna zestig procent van alle ggz-kosten wordt gemaakt door mensen met een uitkering van UWV of de gemeente. Deze kosten zijn daarmee per uitkeringsgerechtigde ongeveer negen keer hoger dan voor mensen met een baan. Veel uitkeringsgerechtigden met psychische problemen willen graag aan het werk, maar krijgen daarvoor onvoldoende kansen. Vaak is een begeleidingstraject, zoals een IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun), het middel voor het realiseren van duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Samenwerking ggz en Werk & Inkomen voor effectieve re-integratie

Om meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk te begeleiden of aan het werk te houden, is samenwerking van de verschillende betrokken instanties het sleutelwoord. Wanneer professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en aan de kant van uitkeringsverstrekkers, zoals UWV en gemeenten, samen met werkgevers doordrongen zijn van de herstellende kracht die passend werk kan hebben en de handen ineenslaan, leidt dat tot mooie successen. Het levert werk en meer kwaliteit van leven op voor de werkzoekende, maar ook dalende uitkeringskosten en dalende zorgkosten. Bovendien ingevulde vacaturen voor werkgevers. Een mooie win-win-win.

Deze betrokken instanties zijn vertegenwoordigd in het convenant Sterk door Werk. De ministeries van SZW en VWS hebben in 2022 extra geld vrijgemaakt voor de bemiddeling naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze bemiddeling wordt uitgevoerd vanuit het landelijke project Hoofdzaak } Werk van Sterk door Werk. En heeft als doel om meer baankansen te realiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Afgesproken is om 100 IPS begeleidingstrajecten in alle 35 arbeidsmarktregio’s per jaar te realiseren. In het project werken gemeenten, zorgverzekeraars, UWV, de Nederlandse ggz en werkgevers met arbeidsmarktregio’s samen om de doelen te bereiken. Klik hier voor meer informatie over het project Hoofdzaak } Werk.

Verschillende re-integratie methodieken 

Er bestaan verschillende methodieken die professionals van gemeenten, UWV en ggz kunnen inzetten als re-integratie trajecten om cliënten met psychische problematiek te begeleiden naar werk. Zo is er bijvoorbeeld het IPS-traject (Individuele Plaatsing en Steun), Werk als Beste Zorg, jobcoaching en de Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB). 

Meer weten over het project Hoofdzaak } Werk?

Chris Bergmans-vragen aan

Vragen aan Cris Bergmans?

Neem dan contact op met:
Cris Bergmans
T  
06-18875012
E  cbergmans@divosa.nl

Vragen aan Jan Markerink?

Neem dan contact op met:
Jan Markerink
T
  06-19616697
E  jmarkerink@divosa.nl

Wil je als werkgever mensen met een psychische kwetsbaarheid inzetten binnen je organisatie?
En wil je daar meer over weten? Neem dan contact op met:

Het werkgeverservicepunt (WSP) is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio.
WSP is hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio die inclusief willen ondernemen.

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 700 bedrijven en organisaties die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen

kennisbank Aan het werk onderdelen

KENNISBANK AAN HET WERK

Weten hoe je mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleid naar werk?

Hieronder vind je praktische informatie, handige tips en tools, onderzoeken en trainingen die helpen bij toeleiding naar werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Je vraagt je als werkgever af hoe medewerkers die last hebben van psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Dit is misschien vanuit economisch oogpunt, om ziekteverzuim en hoge kosten hiervan te voorkomen. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om als werkgever optimaal gebruik te maken van de talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.
Handreiking HAN: blijven werken met psychische klachten: 5 handvatten om je medewerker met psychische klachten te ondersteunen.

Meer over de Handreiking

Overzicht van Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid met een divers aanbod van kennis en praktische ondersteuning voor beleidsmakers en beslissers, professionals en experts en werknemers en werkzoekenden:

Meer over het Kenniscentrum

Online routekaart ter bevordering van kennisdeling- en opbouw over de relatie tussen werk en herstel van psychische aandoeningen. Aanbieder Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Meer over de Routekaart

Een onderzoek naar ervaren werkvermogen van werkenden met psychische klachten en de kans om te blijven werken, en rol hierin van ervaren steun op de werkvloer en werkaanpassingen op het werk. Onderzoekers: Anne Achten, Msc | anneachten@hotmail.com Suzanne van Hees, PhD-kandidaat TRANZO Tilburg University | suzanne.vanhees@han.nl

Naar de Infographic

Inclusief Herontwerp van Werk (IHW) 2.0 is een door CIAO i.s.m. UWV ontwikkelde methode om werk duurzaam anders te organiseren voor werkenden en werkzoekenden. In nauwe samenspraak met werkenden kunnen personeelstekorten effectief aangepakt worden. Plan B Media heeft voor CIAO een animatiefilmpje gemaakt waarin kort en helder uitgelegd wordt wat CIAO doet, en hoe en waarom je werk anders kunt verdelen om passend en duurzaam werk te realiseren voor iedereen.

Naar het animatiefilmpje

UWV onderzoekt in welke beroepen de kans op het vinden van een baan het grootst is. En in welke beroepen juist minder werk is. Bekijk op deze pagina het overzicht van kansrijke en minder kansrijke beroepen.

Meer hierover

Samen met werkgeversvereniging AWVN agenderen we een belangrijk thema: werken met een psychische kwetsbaarheid. Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot 7 keer moeilijker aan een baan komen. Ontzettend zonde, voor zowel de werkzoekende als voor de werkgever die gemotiveerde medewerkers misloopt. 

Meer hierover

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is dé methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken,
te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

Meer over IPS

De feitelijke analyse laat de ontwikkeling van de inclusieve arbeidsmarkt zien. Centrale vraag waar deze analyse een antwoord op probeert te vinden: is de arbeidsmarkt in 2020 inclusiever geworden? De analyse is gebaseerd op cijfers van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), de banenafspraak en beschut werk die onlangs zijn gepubliceerd.

Meer over deze analyse

Veel mensen die vanuit een uitkering willen gaan werken durven die stap niet te zetten. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig. Simpel Switchen wil de drempels om aan het werk te gaan wegnemen en het mensen makkelijker maken om een stapje terug te doen als het even niet lukt.

Lees meer over het project

Uit onderzoek is gebleken dat veel uitkeringsgerechtigde mensen met een psychische aandoening twijfelen om weer aan het werk te gaan, uit angst dat zij inkomsten of het recht op uitkering verliezen. Samen met het UWV en de gemeente Haarlem werd een pilot opgezet: de Benefit Counselor. 

Vraag het de Benefit Counselor

Uit dit onderzoek blijkt dat verrekening van inkomsten uit werk met de arbeidsongeschiktheidsuitkering kan leiden tot onzekerheid en financiële problemen.

Naar het artikel

Psychisch kwetsbare mensen aan het werk krijgen én houden vormt al vele jaren een uitdaging. Niet in de laatste plaats door een overvloed aan zwart-witdenken. Dit gebeurt zowel bij werkgevers als bij (overheids)instanties die een belangrijke rol spelen op het gebied van werkgelegenheid. Ervaringsdeskundige Nathalie Kelderman schetst de huidige situatie en ziet een haalbare oplossingsrichting.

Naar het artikel

UWV WerkBedrijf Rijk van Nijmegen zet sinds een kleine drie jaar ervaringsdeskundigen in bij het begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid of verslaving. De dienstverlening is een succes: het helpt klanten stappen te maken richting participatie. Bovendien ontstaat door de komst van ervaringsdeskundigen binnen de UWV-organisatie meer begrip voor de problematiek en is er een betere relatie met bijvoorbeeld lokale GGZ-instellingen en wijkteams.

Bekijk hier de pdf

Hoe houd je regionale samenwerking tussen werk & inkomen en ggz levend? Ook in coronatijd & met een aflopende ministeriele financiële impuls.

Bekijk hier de pdf

Regionale samenwerking ggz en werk & inkomen

Bekijk hier de routekaart

Uit onderzoek blijkt dat werkzoekenden met een psychische kwetsbaarheid tot 7 keer moeilijker aan een baan komen. Ontzettend zonde, voor zowel de werkzoekende als voor de werkgever die gemotiveerde medewerkers misloopt. Op deze pagina kunt u als werkgever kennis opdoen over het thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’ en ziet u wat u kunt doen om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te helpen en te houden.

Naar de pagina

Gemeenten hebben de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen rondom werk en inkomen, re-integratie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Wat werkt voor wie, wat niet en waarom? Ons kennisprogramma Vakkundig aan het werk stimuleert onderzoek naar concrete antwoorden op deze vragen.

Meer weten?

Deze kennisbibliotheek biedt werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals handvatten om samen het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

Naar de kennisbibliotheek

In deze Kennisbank staan publicaties uit de diverse (onderzoeks)projecten die Instituut Gak financiert. De thema’s bestrijken het brede terrein van sociale zekerheid en arbeidsmarkt, waaronder ook pensioenen, de relatie onderwijs-arbeidsmarkt, HRM en arbeid en gezondheid. Op al deze thema’s is zowel aandacht voor de onderliggende stelsels als voor de uitvoeringspraktijk. De publicaties zijn divers en bedoeld voor zowel beleidsprofessionals, sociale ondernemers als voor onderzoekers. In de Kennisbank zijn onder andere te vinden: handreikingen, proefschriften, brochures, artikelen, essays en onderzoeksrapporten.

Naar de kennisbank

NLWerkt Magazine is het gratis magazine van UWV voor werkgevers. Hierin vindt u reportages en achtergrondverhalen van collega-ondernemers door heel het land. Maar ook uitleg over complexe wetgeving, oplossingen, tips en advies bij arbeidsmarktvraagstukken.

Meer weten?

Website met diverse actuele informatie over wet- en regelgeving mbt werknemers met een uitkering.

Naar de website

Werken kan bijdragen aan uw herstel. Werk kan u helpen om meer grip te krijgen op uw leven. Maar werk kan uw herstel ook in de weg staan. Of zelfs een oorzaak zijn van uw klachten. Daarom is het belangrijk dat u met uw hulpverleners en met anderen praat over wat werk voor u betekent. Welk werk past bij u? Wat doet u graag? Wat zijn uw mogelijkheden? In welke situatie kunt u optimaal functioneren? Wat en wie helpt u hierbij? Deze leidraad helpt u bij het vinden van antwoorden op deze vragen.

Naar de leidraad

Hoe ondersteun je mensen met een psychische kwetsbaarheid in het proces van arbeidsparticipatie? En hoe doe je dat zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen? In deze vierdaagse module leer je hoe je het gedachtegoed van ‘Mensen met Mogelijkheden’ (MMM) toepast in de praktijk.

Meer weten?

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University. Tranzo verbindt wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Binnen de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid wordt actief samengewerkt tussen wetenschap en praktijk in onderzoek en kennisuitwisseling. Onderzoeksprojecten binnen de Academische Werkplaats hebben tot doel duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie te bevorderen en zijn derhalve ook gericht op kennisdeling, kennisvermeerdering en implementatie. Er wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan het werknemersperspectief en er wordt beoogd om relevante anderen, zoals werkgevers, professionals en burgers te betrekken bij projecten en activiteiten.

Meer weten?

De webinars van UWV helpen je bij het vinden van werk. Een webinar is een online presentatie die je vanachter je eigen computer of tablet bekijkt. Je leert bijvoorbeeld hoe je opvalt met je cv, waar veel kans is op werk en hoe jij jezelf onderscheidt van andere sollicitanten. Via chat kun je direct je vragen stellen.

Bekijk de agenda en geef je op voor een live webinar. Of bekijk een webinar dat al is geweest terug via ‘Webinar archief’.

Website met informatie en tips voor mensen met psychische klachten die een baan zoeken of zich binnen hun huidige baan verder willen ontwikkelen.

Naar de website

Measurement of cost-effectiveness – Samen voor de Klant

Naar de pdf

Abonneer op onze nieuwsbrief