Reportage Workshop Destigmatiseren met Nathalie Borgers en Tomas Pruijsen

Reportage STIGMAAR NIET! Workshop tegen stigmatisering

Fotografie | Nathan Mooij

De zaal van het congrescentrum in Arnhem is op donderdagochtend om 9.15 uur al zeker voor de helft gevuld, gerinkel van koffiekopjes klinkt. In groepjes staan mensen met elkaar te praten, er worden handen geschud en er wordt geïnformeerd naar elkaars wel en wee. Veel van de aanwezige ggz-medewerkers, jobcoaches, klantmanagers, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, accountmanagers en projectleiders van UWV en gemeenten kennen elkaar uit het werkveld en hebben vandaag een gezamenlijke reden om hier te zijn. Over een kwartier zullen Thomas Pruijsen en Nathalie Borgers hun sessie over stigma van mensen met een psychische kwetsbaarheid (met de klinkende titel “Stigmaar niet”) starten. Voor vandaag hebben zij hun presentatie toegespitst op professionals in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland. Doel van de bijeenkomst is om handvatten te bieden zodat zij professionele hulp en ondersteuning van cliënten in hun toeleiding naar werk kunnen bieden, zonder daarbij die cliënten (veelal onbewust en onbedoeld) te stigmatiseren.

Stigma zit vaak in de weg

De bijeenkomst is georganiseerd door Jolanda Lieftink (vanuit de Nederlandse ggz), Stefanie Kobus en Imka Broekhuijsen (beiden werkzaam voor de gemeente Arnhem). De motivatie van de initiators is duidelijk: kennisverbreding-en uitwisseling om normalisatie van de doelgroep te bewerkstelligen. Stefanie zegt hierover: “Wij hebben bij de gemeente te maken met de Participatiewet en we merken dat de professionals die dat moeten uitvoeren soms niet goed weten hoe dat te doen. Dan kan het gebeuren dat inwoners (zoals wij de mensen uit de doelgroep graag noemen) als ‘oplossing’ ontslagen worden van arbeidsverplichting, terwijl dat misschien niet nodig is.”

Jolanda vult aan: “In mijn werk bij de Nederlandse ggz heb ik vooral te maken met zelfstigma door cliënten. Als agoog sta ik aan de andere kant van het zogenaamde ‘medische model’ waarbij de diagnose als uitgangspunt wordt genomen. Ik ben vooral bezig mensen in hun kracht te zetten en te onderzoeken naar wat zij wél kunnen. Zelfstigma zit dan vaak in de weg, en in deze sessie worden tips gegeven hoe professionals hiermee om kunnen gaan.”

Klokslag 9.30 uur zijn alle stoelen bezet en starten Thomas en Nathalie hun sessie. Ze weten waar ze over praten; als ervaringsdeskundigen hebben ze alle varianten van stigmatisering meegemaakt. Om het beestje maar eens bij de naam te noemen, trapt Thomas af met een definitie van de term: “Stigma is een krachtig negatief sociaal stempel op basis waarvan iemand wordt beoordeeld en benadeeld.” De letterlijke vertaling onderstreept nog eens de impact van stigmatisering; een stigma is niets minder dan een brandmerk. Het valt even stil in de zaal.

Thomas Pruijsen
Projectmedewerker Werk bij MIND over Stigma

Thomas Pruijsen, Projectmedewerker Werk bij MIND

Blinde vlek erkennen

Als Thomas de deelnemers vraagt wat hun verwachtingen zijn ten aanzien van deze bijeenkomst, heeft Mark Klein Gunnewiek er direct één paraat: “Mijn eigen blinde vlek onderzoeken!” Na de sessie verduidelijkt hij wat hij daarmee bedoelt: “Zelf denk je toch altijd dat je onbevooroordeeld te werk gaat. Onterecht, blijkt tijdens deze bijeenkomst maar weer eens.” Mark is mede-eigenaar van Vloww dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt bij ‘het vinden van een maatschappelijk gewaardeerde, betaalde werkplek.’ Hij is zelf werkzaam als jobcoach en ambulant begeleider en komt in die hoedanigheid regelmatig in aanraking met stigmatisering. Zoals gezegd bij zichzelf, maar ook bij andere organisaties én bij werkgevers: “Wet-en regelgeving, zoals bijvoorbeeld instrumenten als subsidies en no-risk polissen, blijken bij werkgevers blinde vlekken op te leveren en daardoor vooroordelen in de hand te werken. Als ik met hen om de tafel ga en aangeef wat er allemaal wél mogelijk is, blijkt er toch vaker draagvlak te zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.”

Thomas steekt van wal: hij geeft aan dat het bij destigmatisering begint met bewust­wording en zorgvuldigheid. Bewustwording kan gecreëerd worden door elkaar als collega’s aan te spreken op stigmatiserend gedrag. Of door psychische klachten in een normaliserend kader te plaatsen. Immers: bijna 43% van de Nederlandse bevolking krijgt gedurende zijn of haar leven te maken met een psychische aandoening. Verder roept hij op terughoudend te zijn met psychiatrische classificatie en zorg te dragen voor genuanceerd taalgebruik die vrij is van negatieve stereotypering. (Zie ook kader met tips om stigma onder professionals uit te bannen). Het lijken schoten voor een open doel, maar na het persoonlijke verhaal van Nathalie blijkt dat niets minder waar is.

Mark Klein Gunnewiek Mede-eigenaar van Vloww, jobcoach en ambulant begeleider over Stigma

Mark Klein Gunnewiek, Mede-eigenaar van Vloww, jobcoach en ambulant begeleider over Stigma

Vooroordelen vanuit eigen omgeving vaak pijnlijker dan aandoening zelf

Zeven jaar geleden had Nathalie Borgers een gezin, een huis en een goede baan in het bankwezen. Ze werkte fulltime en deed dat vol overgave en met veel plezier. Totdat ze van de één op de andere dag volledig instortte. De jaren die volgden, waren een aaneenschakeling van crises; Nathalie kreeg te maken met een, in haar eigen woorden “total disruption.” Dat hield in crisisopnames, ze ging automutileren, vertoonde suïcidaal gedrag, belandde in een isoleercel en zat een jaar in een psychiatrische instelling. Ze volgde allerhande therapieën, slikte veel en zware medicijnen en verloor haar gezin, haar huis en haar baan. De aanleiding voor haar crash begreep ze pas na jaren therapie: Omdat haar moeder op 36-jarige leeftijd ten gevolge van een herseninfarct in een verpleeghuis kwam te wonen, werd de toen 8 jaar oude Nathalie haar vervanger. Ze zorgde voor haar broertje en haar vader. Gesproken over het verlies en verdriet werd er niet: “Het was simpelweg een kwestie van je uiterste best doen en niet klagen.” Na het jaren zorgvuldig te hebben weggestopt, barstte bij Nathalie op haar 40e alsnog de bom. “Ik stond altijd volop in het leven. En ineens was dat allemaal weg…”

Veel van de worstelingen die Nathalie in de afgelopen zeven jaar heeft doorgemaakt, hebben betrekking op stigma. Van vrienden en naasten, die haar plotselinge ineenstorting niet hadden zien aankomen. Van haar collega’s, die hun manager van de één op andere dag niet meer terugzagen op de werkvloer. Van de professionals die haar beoordeelden op basis van haar laatste baan: als ze zo’n veeleisende functie had gehad, zou het haar toch ook wel lukken haar werkende leven weer op de rit te krijgen? Maar ook zelfstigma is Nathalie niet vreemd: Negen maanden geleden ontving ze een brief van UWV, waarin stond dat ze volledig duurzaam arbeidsongeschikt werd verklaard. Het feit dat zwart op wit stond vermeld dat ze niet langer deel kon nemen aan het reguliere arbeidsproces, maakte dat ze zich minderwaardig en nutteloos voelde en soms nog steeds voelt.

Als Nathalie is uitgepraat, is het opnieuw stil. Het is duidelijk dat de deelnemers onder de indruk zijn. Van het verhaal zelf, maar ook van de openheid waarmee ze het ene na het andere incident benoemt. “De vooroordelen vanuit de omgeving zijn vaak nog pijnlijker dan de aandoening zelf”, zegt ze ter afsluiting.

Nathalie Borgers

Kennisvergroting helpt

Even later, tijdens de pauze, vertelt Hanane Nassiri -als adviseur werkgeversdienst­verlening werkzaam voor UWV- dat ze geraakt is door Nathalie’s openhartige relaas. En dat het haar met de neus op de feiten heeft gedrukt. “Ik ben me ervan bewust dat we allemaal stigmatiseren, dat gaat vaak onbewust. Ik denk dat kennisvergroting kan leiden tot destigmatisering, dus alleen al daarom zal ik deze bijeenkomst bespreken met mijn collega’s tijdens het eerstvolgende teamoverleg.” Ziet ze bij de werkgevers die ze adviseert het probleem van stigmatisering terug? “Dat komt zeker voor, maar met de huidige krappe arbeidsmarkt lijkt het probleem wel makkelijker te tackelen: Er zijn voor werkzoekenden op dit moment meer kansen en er is veel bespreekbaar met de werkgevers. Dus ik benoem de dingen, en iemand bewust maken van bepaalde voor­oordelen, is vaak het halve werk.”

Hanane Nassiri, Adviseur werkgeversdienstverlening UWV

Hanane geeft aan dat de bijeenkomst van deze ochtend voor haar als professional interessant is, maar ook als mens: “Onlangs is mijn zoon naar het middelbaar onderwijs gegaan en hij vroeg zich af of hij zijn nieuwe klas moest vertellen over zijn diagnose ‘adhd met concentratieproblemen’. Dan komen vraagstukken rond stigma en openheid ineens heel dichtbij.”

Door haar werk heeft Hanane bepaalde voelsprieten ontwikkeld. Die helpen haar in haar benaderingswijzen van mensen. “Maar”, zegt ze, “ik moet voorzichtig blijven; soms zit ik er gewoon naast.” Bij haar werkgever UWV valt -net als bij iedere organisatie die te maken krijgt met werk­zoekenden met een psychische kwetsbaarheid- nog wel wat te winnen op het gebied van destigmatisering. Door twee ervaringsdeskundigen in hun team op te nemen, hebben Hanane en haar collega’s in ieder geval de mogelijkheid over zaken als stigma en openheid te sparren. “Zoals gezegd: kennisvergroting helpt, daar geloof ik echt in.”

Cijfers over Vooroordelen en Stigma

 • 42.7% van de Nederlanders krijgt ooit in hun leven te maken met een psychische aandoening
 • 70% van de mensen met een psychische aandoening ervaart stigma. 2/3 stopt daardoor met activiteiten. En dus ook met werk
 • 24% voelt zich onheus bejegend in de toeleiding naar werk
 • 1 op 5 ziet af van werk door de verwachte discriminatie

“Destigmatiseren begint met bewustwording en zorgvuldigheid. Bewustwording kan gecreëerd worden door elkaar als collega’s aan te spreken op stigmatiserend gedrag.”

Thomas Pruijsen

Praktijkvoorbeeld stigma

Na de pauze vertoont Thomas een filmpje waarin twee acteurs -een student met een psychische kwetsbaarheid die een terugval heeft gehad en een psychiater die het ‘medische model’ volgt- een situatie naspelen. De psychiater dringt er bij de student op aan, dat hij alle bezigheden “die ook maar de geringste stress kunnen veroorzaken” staakt. En hoewel de student tegenwerpt dat hij in zijn laatste jaar zit en stoppen misschien ook wel stress bij hem zal veroorzaken, houdt de psychiater voet bij stuk.

Al tijdens het fragment klinkt er hoongelach uit de zaal. Als Thomas na afloop de reacties van de deelnemers peilt, zijn velen het met elkaar eens. Het feit dat de student “geen enkel perspectief geboden wordt”, wordt gezien als een grote misser. En ook dat er min of meer voor de student beslist wordt in plaats van dat er in samenwerking met hem een stappenplan wordt opgezet, veroorzaakt algemene afkeuring. Wat heel duidelijk naar voren komt -en zowel Thomas als Nathalie herkennen dat- is dat de ‘klinische benadering’ nog regelmatig de boventoon voert in de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Thomas: “Je komt dan maar moeilijk los van je diagnose (die in de wet-en regelgeving nodig is om in het zorgsysteem opgenomen te worden) en dat verkleint dan weer het perspectief op herstel.”

STERK DOOR WERK TIPS VAN DE MAAND

DESTIGMATISEREND WERKEN: 
HANDVATTEN VOOR HULPVERLENERS

 1. Wees je bewust van je eigen mogelijk belemmerende attitudes en vooroordelen
 2. Durf jezelf en je collega’s aan te spreken op stigmatiserende houdingen en gedragingen
 3. Zet psychische klachten in een normaliserend kader, gebruik genuanceerde taal en geen negatieve stereotypering
 4. Besteed aandacht aan herstelperspectief, liefst met inzet van ervaringsdeskundigheid
 5. Gebruik psychiatrische classificatie zorgvuldig en terughoudend

Oordeelsvrij

Voor het uitbannen van stigma met betrekking tot psychische kwetsbaarheid zal, dat concluderen de deelnemers van de sessie van vandaag ook, nog behoorlijk wat werk verzet moeten worden. Het vraagt veranderingen van de inrichting van het zorgsysteem op bepaalde gebieden, maar zelf kunnen de professionals ook vast aan de slag. De spiegel die Nathalie en Thomas de groep hebben voorgehouden, heeft wellicht bewustwording van de eigen ‘blinde vlek’ of die van collega’s opgeleverd. En ook is de noodzaak van genuanceerd en normaliserend taalgebruik en voorzichtige inzet van classificaties helder door Nathalie en Thomas uiteengezet.

Nathalie vat het in haar eigen woorden samen, en daarmee is de kern van deze succesvolle ochtend wel zo’n beetje geraakt: “Ik hoop dat iedereen ten aanzien van mensen met psychische problematiek op den duur oordeelsvrij kan zijn. Alleen dan kun je echte verbinding met elkaar aangaan.”

MIND Destigmatiseringstools voor Hoofdzaak } Werk

Een derde van de mensen die zorg ontvangt vanuit de Nederlandse ggz, heeft een uitkering. Van de mensen die een uitkering ontvangen, is het aantal met psychische klachten viermaal hoger ten opzichte van mensen met een baan. Psychische klachten kunnen van grote invloed zijn op de begeleiding van een uitkering naar werk, te meer omdat 90% van mensen met een psychische kwetsbaarheid stigma ervaart.
Stigma door de ggz-professional, de begeleider vanuit de uitkeringsinstantie (zoals UWV of gemeente) of door de werkgever en zelfs door de werkzoekende zelf. Hoewel vaak onbedoeld, kan stigmatisering leiden tot verlies van motivatie, geloof of zelfs zelfvertrouwen bij het vinden van (betaald) werk.

Daarom heeft MIND binnen het project Hoofdzaak Werk} een aantal trainingen en tools ontwikkeld om (zelf)stigma tegen te gaan:

Destigmatisering

VOOR WERKGEVERS

 • Vraag de Training Psychische Diversiteit: Het Gesprek aan: een 1-daagse training over goede gespreksvoering met werknemers met een psychische kwetsbaarheid
 • Nodig een ervaringsdeskundige uit voor een sessie bij u in het bedrijf of bij een ondernemersnetwerk, om te vertellen over alle do’s en don’ts

VOOR KLANTMANAGERS/PROFESSIONALS BIJ UWV/GEMEENTE

 • Vraag een bijeenkomst aan voor uw regio, zie ook de reportage op deze pagina

VOOR GGZ-PROFESSIONALS

 • Vraag de Quickscan aan en check in hoeverre uw ggz-team al destigmatiserend werkt. Daarnaast ontvangt u een op maat gemaakt rapport met meer tips op het gebied van destigmatisering, herstelperspectief en de rol van werk daarin
 • Vraag de spelvormen Beyond the label en Bij nader inzien aan waarin er met het team onder begeleiding getraind kan worden in bewustwording en uitbanning van stigma

voor cliënten zelf om zelfstigma te overwinnen

 • Luister naar de podcast Blikopeners
 • Kijk naar waar je zelf in de buurt een HOP training kan vinden
 • Maak gebruik van de tools Coral en Hoe vertel ik het? over het bespreekbaar maken van psychische klachten op de werkvloer

Vragen? Of daadwerkelijk een aanvraag doen? Neem contact op met projectleider Destigmatisering Thomas Pruijsen via thomas.pruijsen@wijzijnmind.nl

Abonneer op onze nieuwsbrief
Total
0
Share